Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácie pre oznamovateľov vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie o protispoločenskej činnosti predstavuje uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Spôsoby podávania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Štátnej pokladnice:
  • Elektronickou poštou na e-mailovej adrese: oznamenie[at]pokladnica.sk. Tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle zákona a prístupný len zodpovednou osobou.
  • Písomne na adresu v uzatvorenej obálke: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava. Na obálke je potrebné vyznačiť meno zodpovednej osoby - Ing. Katarína Chovancová a slovo „Neotvárať“. Podateľňa označí zalepenú obálku došlou poštovou pečiatkou s dátumom doručenia.
  • Osobne/ústne: do zápisnice u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 14:30 hod. (priestory v sídle Štátnej pokladnice).
  • Telefonicky na tel. čísle: +421 2 57 262 706.
  • Oznámenia v zmysle predošlých bodov prijaté inou osobou ako zodpovednou osobou (podateľňa, riaditeľ a iné) je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť do rúk zodpovednej osobe so zachovaním  mlčanlivosti o osobe oznamovateľa a obsahu oznámenia v zalepenej obálke.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 16.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 15.01.2024