Skratky

ARDAL - Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

DC - firemné karty Diners Club

IS ŠP - Informačný systém Štátnej pokladnice

Klient - Klient Štátnej pokladnice

MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MPD - Modul na prenos dát

MPPL - Multiklientsky platobný portál

ŠP - Štátna pokladnica

ŠR SR - Štátny rozpočet Slovenskej republiky

ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky

VOJ - Vnútorná organizačná jednotka

Všeobecné podmienky ŠP - Všeobecné podmienky Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch

Zákon o slobode informácií - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zákon o Štátnej pokladnici (Zákon o ŠP) - Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 10.01.2019
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.09.2018