Sídlo a adresa

Štátna pokladnica

Radlinského 6929/32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

IČO: 360 65 340
DIČ: 2021706544

Bankové spojenie:
číslo účtu: 7000001494/8180
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0000 1494

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 25.09.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 16.12.2009