Klienti Štátnej pokladnice

Subjekty verejnej správy

 • štátne rozpočtové organizácie,
 • štátne príspevkové organizácie,
 • štátne fondy,
 • Sociálna poisťovňa,
 • zdravotné poisťovne,
 • Slovenský pozemkový fond,
 • právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
 • verejné vysoké školy,
 • vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • právnická osoba, v ktorej je zriadená implementačná agentúra pre programy financované z prostriedkov EÚ, ktorá nie je klientom vyššie uvedeným,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • verejná výskumná inštitúcia.

Dobrovoľní klienti

 • subjekt verejnej správy, vyššie neuvedený, na základe písomnej dohody so ŠP po predchádzajúcom písomnom súhlase MF SR,
 • štátne podniky,
 • právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,
 • právnické osoby zriadené osobitným zákonom.

Klienti ŠP sú definovaní v § 2a ods. 1 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [.pdf, 346 kB]

Dobrovoľný klient je definovaný v § 2a ods. 1 písm. l) a m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade dobrovoľného klienta žiada ŠP o predchádzajúci súhlas MF SR a následne uzatvára s klientom osobitnú „Dohodu o pripojení klienta ŠP“.

Používateľ 

je osoba, ktorú štatutárny zástupca klienta poveril na prácu v systéme ŠP písomnou žiadosťou na predpísanom formulári s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP, nie starším ako 3 mesiace odo dňa predloženia identifikačného údaju používateľa.

Vnútorná organizačná jednotka klienta

bez právnej subjektivity, osobitne registrovaná v IS ŠP s prideleným jedinečným číselným identifikačným údajom (ID VOJ).

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 30.05.2018