Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Štátna pokladnica ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Tel.: + 421 2 57 262 708

Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie (PTK) vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačných systémov určených pre platobné systémy Štátnej pokladnice - UKONČENÉ

Štátna pokladnica pripravuje verejné obstarávanie na zákazku „Modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačných systémov určených pre platobné systémy Štátnej pokladnice“.


Rozhodnutie zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách (PTK) musí byť slobodné a vážne. Hospodársky subjekt svoju účasť nahlási do 10.03.2023 do 12:00 hod. zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na emailovú adresu: jana.cibulova[at]pokladnica.sk a doručením podpísanej Dohody o ochrane dôverných informácií (ďalej len „NDA“) verejnému obstarávateľovi. 


Komplexné informácie sú obsiahnuté v Oznámení o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky 

 

  • PTK budú prebiehať písomne - elektronicky prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania  ( ďalej len „IS EVO“). V záujme zvýšenia transparentnosti bude celý priebeh prípravných trhových konzultácií zdokumentovaný  v IS EVO a vyhotoví sa o ňom Zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií. 
  • Presný čas ukončenia  PTK oznámi Štátna pokladnica prihlásenými účastníkom  prostredníctvom IS EVO.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 28.02.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29.05.2018