Vznik a pôsobnosť

Vznik ŠP

ŠP bola zriadená  zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako orgán štátnej správy, rozpočtová organizácia zapojená na ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR. ŠP zastupuje a riadi riaditeľ ŠP.

Systém štátnej pokladnice

je sústava činností zabezpečujúcich centralizáciu riadenia verejných financií a sústava vzťahov medzi subjektami MF SR, ŠP a ARDAL. Systém štátnej pokladnice zabezpečuje:

  • realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy v rozsahu podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • vedenie a správu účtov klientov,
  • realizáciu platobnej operácie klientov,
  • vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu,
  • riadenie likvidity ŠP,
  • riadenie rizík,
  • riadenie štátneho dlhu,
  • centralizáciu informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektmi verejnej správy,
  • účtovanie o obratoch na účtoch klientov a účtovanie o operáciách súvisiacich s financovaním štátneho dlhu, financovaním schodku štátneho rozpočtu, riadením likvidity ŠP a riadením rizík.

Pôsobnosť ŠP

je definovaná zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 12.06.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29.05.2018