Dobrovoľný klient

Pripojenie dobrovoľného klienta do IS ŠP

  1. Dobrovoľný klient zašle písomnú žiadosť a požadované dokumenty do ŠP:

  • formulár Žiadosť o pripojenie klienta ŠP v systéme ŠP [.pdf, 36 kB], ktorý podpíše štatutárny zástupca klienta,
  • zakladacia listina organizácie, resp. iný právne relevantný dokument, na základe ktorého bol klient zriadený, resp. založený - úradne osvedčená fotokópia,
  • menovací dekrét štatutárneho zástupcu organizácie, resp. iný právne relevantný dokument oprávňujúci fyzickú osobu konať v mene organizácie - originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokumentu,
  • doklad o majetkovej účasti štátu - platí pre klienta (právnickú osobu) podľa § 2a ods. 1       písm. m) zákona o Štátnej pokladnici.
  1. Po prijatí požadovaných dokumentov od dobrovoľného klienta ŠP požiada MF SR o písomný súhlas na pripojenie dobrovoľného klienta do systému ŠP.

  2. Po udelení písomného súhlasu ŠP uzavrie s dobrovoľným klientom Dohodu o pripojení klienta do systému ŠP.

  3. Používateľ dobrovoľného klienta následne predloží ŠP formulár Žiadosť o pripojenie používateľa v systéme ŠP pre klienta typu B [.pdf, 49 kB], ktorý podpíše štatutárny zástupca alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP. Podpis musí byť úradne osvedčený.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 04.04.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018