Klient a VOJ

Pripojenie klienta do IS ŠP

Klient zašle písomnú žiadosť a požadované dokumenty do ŠP:

  • formulár Žiadosť o pripojenie klienta ŠP v systéme ŠP [.pdf, 36 kB], ktorý podpíše štatutárny zástupca klienta, 
  • zriaďovacia listina organizácie, resp. iný právne relevantný dokument na základe ktorého bol klient zriadený, resp. založený - úradne osvedčená fotokópia. Klient zriadený zákonom uvedie v Žiadosti o pripojenie klienta ŠP v systéme ŠP číslo a názov zákona, na základe ktorého je zriadený bez potreby jeho predloženia,
  • menovací dekrét štatutárneho zástupcu organizácie , resp. iný právne relevantný dokument oprávňujúci fyzickú osobu konať v mene organizácie - originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokumentu.

Pripojenie VOJ do IS ŠP


Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 17.02.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018