Debetné platobné karty

Debetné platobné karty

 • vydávajú sa k hotovostnému účtu vedenému v EUR,
 • slúžia na realizáciu hotovostných a bezhotovostných platobných operácií v tuzemsku aj v zahraničí,
 • sú nástrojom realizácie hotovostných platobných operácií a na ich použitie sa vzťahuje § 12 ods. 2 zákona č. 291/2002 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • klient nemá obmedzenie na počet vydaných platobných kariet, držiteľ karty môže využívať aj viacej platobných kariet,
 • sú vydávané na 5 rokov bez možnosti automatickej obnovy.

Klient zasiela do ŠP dva dokumenty:

 1. Dohoda o používaní platobnej karty vydanej v zmluvnej inštitúcii (VÚB, a.s.) [.pdf, 60 kB] v dvoch vyhotoveniach:
 • podpisuje štatutárny zástupca alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP,
 • podpisuje držiteľ karty,
 • podpisy nemusia byť úradne osvedčené.
 1. Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet  [.pdf, 37 kB] v troch vyhotoveniach:
 • podpisuje len držiteľ karty,
 • podpis nemusí byť úradne osvedčený.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 02.11.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018