Zriadenie účtu a zmeny na účte

Ako zriadiť účet na vklad a výber hotovosti

Klient môže disponovať s finančnými prostriedkami na účte až po predložení formulárov:
 • poverenie k získaniu oprávnenia disponovať s účtom v zmluvnej inštitúcii v jednom vyhotovení,
 • podpisový vzor k účtu:
  • právomoci k účtu - je potrebné zaslať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie podpisuje štatutárny zástupca klienta alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP v mieste na to určenom, 
  • podpisový vzor „šifra“ - je potrebné zaslať vždy pre každého disponenta zvlášť v jednom vyhotovení, 
  • pečiatky k účtu - ak sa pečiatky líšia len číslom, je potrebné zaslať tlačivo pečiatky pre jednu pečiatku a v časti na to určenej uviesť čísla ďalších pečiatok.

Ako postupovať pri zmene disponenta k hotovostným účtom

 

Ako doplniť nového disponenta na platný podpisový vzor k účtu

 • Klient uvedie nového disponenta do nového formulára právomoci k účtu [.xlsx, 103 kB] a do formulára poverenie k získaniu oprávnenia disponovať s účtom vo VÚB, a.s. [.docx, 56 kB] Do týchto formulárov sa neuvádzajú disponenti, u ktorých nenastala zmena.
 • Následne klient doručí do ŠP spolu formuláre aj so sprievodným listom:
  • poverenie k získaniu oprávnenia disponovať s účtom vo VÚB, a.s. v jednom vyhotovení,
  • právomoci k účtu je potrebné zaslať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie podpisuje štatutárny zástupca klienta alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP v mieste na to určenom,
  • podpisový vzor „šifra“ je potrebné zaslať vždy pre každého dopĺňaného disponenta zvlášť v jednom vyhotovení,
  • sprievodný list je potrebné uviesť charakter požadovanej zmeny a príslušnú kontaktnú osobu s jej telefónnym číslom.
 • Ak robí klient zmeny týkajúce sa pečiatky, vyznačí o akú zmenu sa jedná priamo vo formulári právomoci k účtu.

Ako zmeniť disponetské oprávnenie určeného disponenta na platnom podpisovom vzore k účtu

 • Klient uvedie zmeny do nového formulára právomoci k účtu [.xlsx, 103 kB], v ktorom vyberie nové disponentské oprávnenia k účtu.
Následne klient doručí do ŠP spolu formuláre aj so sprievodným listom:
 • poverenie k získaniu oprávnenia disponovať s účtom vo VÚB, a.s [.docx, 56 kB]. v jednom vyhotovení a uvedie v ňom len osobu, ktorej sa menia právomoci,
 • právomoci k účtu je potrebné zaslať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie podpisuje štatutárny zástupca klienta alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP v mieste na to určenom,
 • podpisový vzor „šifra“ sa nevypĺňa,
 • sprievodný list je potrebné uviesť charakter požadovanej zmeny a príslušnú kontaktnú osobu s jej telefónnym číslom.

Ako zmeniť priezvisko, resp. iné identifikačné údaje disponenta na platnom podpisovom vzore k účtu

Pri zmene priezviska disponenta, jeho podpisu, čísla občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, klient doručí do ŠP formuláre:
 • právomoci k účtu [.xlsx, 103 kB] – je potrebné uviesť vo formulári pri danom disponentovi pri kolónkach „Pobočka“ aj „Internet banking“ informáciu „Bez zmeny“. Je potrebné zaslať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie podpisuje štatutárny zástupca klienta alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP v mieste na to určenom,
 • podpisový vzor „šifra“ len ak sa mení meno a teda i šifra disponenta,
 • zmenu občianskeho preukazu je možné zrealizovať aj priamo na pobočke zmluvnej inštitúcie alebo prostredníctvom formulára Žiadosť [.docx, 527 kB].

Ako zrušiť disponentské oprávnenie určeného disponenta na platnom podpisovom vzore k účtu

Ak klient ruší disponenta k hotovostným účtom, uvedie zmeny prostredníctvom formulára právomoci k účtu [.xlsx, 103 kB], v ktorom sa uvedú identifikačné údaje rušeného disponenta.
 • V kolónkach „Spôsob disponovania“(„Kolektívne“ a „Samostatne“) a v kolónkach „Pobočka“ a „Internet banking“ sa pre rušeného disponenta uvedie informácia „Zrušiť“.
 • Klient doručí do ŠP formulár právomoci k účtu v dvoch vyhotoveniach.
 • Klient môže zrušiť disponenta prostredníctvom formulára Žiadosť [.docx, 527 kB].Túto žiadosť musí klientovi podpísať majiteľ účtu, ktorým je ŠP.

Ako je klient informovaný o zrealizovaní zmeny v podpisovom vzore k účtu pre hotovostný účet

 • Klient ŠP je informovaný o zrealizovaní zmeny v podpisovom vzore pre účet vedený v zmluvnej inštitúcii (VÚB, a.s.), prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti, ktorú mu zašle ŠP cez aplikáciu ManEx.
 • Pri neúplných, resp. chýbajúcich informáciách vyzve ŠP klienta, na doplnenie formulárov, resp. chýbajúcich informácií do 10 pracovných dní. Po tomto termíne v prípade nedoručenia formulárov alebo neposkytnutia chýbajúcich informácií bude ŠP považovať doručené podklady za bezpredmetné a nezrealizuje ich.


Ako požiadať o zmenu účtu na zúčtovanie poplatkov za pohyby na hotovostnom účte

Klient môže o túto zmenu požiadať prostredníctvom aplikácie ManEx, formou voľnoformátovej žiadosti. Uvedená zmena nevyžaduje žiadne dodatky, takže je uskutočnená ihneď.

Výpisy o pohyboch a stave na hotovostných účtoch

Preberanie výpisov z hotovostného účtu v papierovej forme

Klient môže požiadať o preberanie výpisov z hotovostného účtu v papierovej forme. K dispozícii sú mesačne na pobočke zmluvnej inštitúcie (VÚB, a.s.), na ktorej má klient vedený účet. Ide o spoplatnenú službu.

Sledovanie stavu a pohybov na účte prostredníctvom služby Internet banking

Klient môže požiadať aj o sprístupnenie sledovania stavu a pohybov na účte prostredníctvom služby Internet banking, pre ľubovoľný počet disponentov. Internet banking má len pasívnu formu a je bez poplatkov.

Ako zrušiť hotovostný účet

Klient požiada o zrušenie hotovostného účtu v zmluvnej inštitúcii (VUB, a.s.) písomnou formou prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti v aplikácii ManEx, listom, e-mailom alebo faxom. Pred zrušením účtu je klient povinný vysporiadať zostatok účtu tak, aby ku dňu zrušenia bol na účte nulový zostatok.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 13.10.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018