Platobné služby

Platobné služby

SEPA prevody

Odpísané z účtu platiteľa v deň splatnosti, realizované v mene EUR.

Súrna platobná operácia

Realizovaná v mene EUR v rámci SR, zadaná a odpísaná z účtu platiteľa v deň splatnosti a súčasne zaslaná do banky príjemcu v ten istý deň.

Prioritná platobná operácia

Tuzemská aj cezhraničná platobná operácia realizovaná v mene EUR, zadaná a odpísaná z účtu platiteľa v deň splatnosti a súčasne zaslaná do banky príjemcu, realizovaná cez Európsky platobný systém TARGET v reálnom čase. Finančné prostriedky sú pripísané na účet banky príjemcu ešte v ten istý deň.

Cezhraničné prevody

Realizované prostredníctvom sprostredkujúcich bánk.
 • cezhraničný prevod – odoslaný:
  • cezhraničný prevod odpísaný z účtu platiteľa v deň splatnosti,
  • v cudzej mene do inej banky na Slovensku,
  • v domácej alebo cudzej mene do zahraničia (mimo SEPA prevodov).
 • cezhraničný prevod – došlý:
  • cezhraničný prevod pripísaný v prospech účtu klienta ŠP v deň pripísania finančných prostriedkov na účet ŠP,
  • v cudzej alebo domácej mene zo zahraničia (mimo SEPA prevodov),
  • v cudzej mene z inej banky na Slovensku.

Trvalé príkazy

Trvalý platobný príkaz na úhradu pre opakujúce sa prevody na rovnakú sumu.

Automatické prevody

Automatický prevod zadanej sumy, sumy nad limit zostatku na účte, či celého kreditného zostatku na účte v prospech účtu vedeného v ŠP.

Inkasá

 • Súhlas s inkasom,
 • prichádzajúci príkaz na inkaso,
 • príkaz na inkaso zadaný klientom ŠP.
 • Uhrádzanie pravidelných platieb v EUR nielen v rámci Slovenska, ale aj krajín SEPA.
 • Bezhotovostné platobné operácie, pri ktorých sa suma prevodu odpíše z účtu platiteľa a pripíše v prospech účtu príjemcu, pričom platobný príkaz na SEPA inkaso predloží príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním. Súhlas s inkasom, resp. mandát na vykonanie SEPA inkasa udeľuje platiteľ priamo príjemcovi.
 • Inkaso realizované na Slovensku aj v ostatných krajinách SEPA má rovnaký poplatok.
 • Súhlas s inkasom udeľuje klient pre CID (jedinečný identifikátor príjemcu).
 • Rovnaký dátum odpísania platby z účtu platiteľa a pripísania na účet príjemcu.

Písomné potvrdenie o účte

 • Potvrdenie o zostatku, platobných operáciach na účte resp. potvrdenia pre audit.
 • Vydáva sa na základe písomnej požiadavky klienta ŠP.
 • Písomná žiadosť o vydanie potvrdenia o účte musí byť podpísaná štatútárnym zástupcom klienta alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP.

Blokácie účtu

Rezervácie finančných prostriedkov na účte alebo vinkulácia finančných prostriedkov na účte.

Dostupnosť služieb ŠP

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 26.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13.06.2018