SEPA a IBAN

SEPA prevody

SEPA prevod je bezhotovostný prevod v EUR v rámci krajín zapojených do SEPA.

Podmienky:
  • jednotná mena platby - EUR,
  • platobná inštrukcia SHA (klient zapojený do transakcie platí iba poplatky svojej banky),
  • členská krajina SEPA,
  • banka SEPA,
  • účet vo formáte IBAN.
SEPA prevod je odpísaný z účtu platiteľa v deň splatnosti a je potrebné ho zadať najneskôr jeden pracovný deň pred dňom splatnosti do 18.00 hod. SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách SEPA.

IBAN

Medzinárodný formát čísla účtu IBAN je súčasťou SEPA platieb. Klienti ŠP majú povinnosť uvádzať číslo účtu vo formáte IBAN. Neuvedenie IBAN príjemcu platby, resp. neúplné údaje o príjemcovi platby môže mať za následok nevykonanie alebo oneskorené vykonanie cezhraničného prevodu sprostredkujúcou bankou alebo bankou príjemcu, ako aj uplatnenie dodatočných poplatkov, ktoré budú zúčtované na ťarchu účtu platiteľa.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13.06.2018