Klient a VOJ identifikačné údaje

Zmena identifikačných údajov klienta

Zmenu akýchkoľvek identifikačných údajov oznámi klient ŠP bezodkladne, písomnou formou.

Zmena názvu klienta / VOJ

Zmenu názvu klienta / VOJ klienta oznámi klient formou úradne osvedčenej fotokópie dokumentu, v ktorom je zmena názvu deklarovaná.

Zmena adresy klienta / VOJ

Zmenu adresy klienta / VOJ klienta oznámi klient listom, v ktorom uvedie aj prípadnú zmenu svojich kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.).

Zmena právnej formy klienta

Zmena právnej formy klienta je podrobne opísaná v aktuálne platnom usmernení ŠP a vo Všeobecných podmienkach ŠP.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 26.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018