Štatutár identifikačné údaje

Zmena štatutárneho zástupcu

Zmenu štatutárneho zástupcu je klient ŠP povinný oznámiť zaslaním úradne osvedčenej fotokópie menovacieho dekrétu štatutárneho zástupcu, resp. iného právne relevantného dokumentu.

Zmena osobných identifikačných údajov štatutárneho zástupcu

Zmenu osobných identifikačných údajov oznamuje štatutárny zástupca klienta nasledovne:
  • pri zmene priezviska predloží úradne osvedčenú fotokópiu menovacieho dekrétu s novým priezviskom alebo potvrdenie o zmene priezviska vydané personálnym úradom zamestnávateľa štatutárneho zástupcu,
  • akademický titul resp. nadobudnutie nového akademického titulu štatutárneho zástupcu - klient zašle do ŠP fotokópiu dokumentu, ktorý deklaruje nadobudnutie akademického titulu, prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 26.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018