Zriadenie, zmeny a zrušenie účtu

Ako zriadiť účet v ŠP

Základnou podmienkou založenia účtu v ŠP je pripojenie klienta do IS ŠP.

Žiadosť o založenie účtu

 • Klient zašle Žiadosť o založenie účtu prostredníctvom IS ŠP – aplikácie ManEx.
 • V prípade, ak je klient založený v systéme ŠP, ale ešte nemá zriadený prístup do IS ŠP požiada o založenie účtu písomnou žiadosťou zaslanou poštou, e-mailom alebo faxom.

ŠP vedie účet klienta na základe písomnej Zmluvy o účte 

 • Po spracovaní Žiadosti o založenie účtu prostredníctvom IS ŠP si klient vygeneruje Zmluvu o účte priamo v aplikácii ManEx a vytlačí ju v dvoch vyhotoveniach.
 • V prípade VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií si klienti Zmluvu o účte vytlačia v aplikácií MPPL, prostredníctvom ktorej žiadali o zriadenie účtu.
 • V prípade zaslania Žiadosti o založenie účtu písomnou žiadosťou, ŠP zašle klientovi Zmluvu o účte emailom, poštou alebo si ju klient vyzdvihne osobne v sídle ŠP.

Zmluva o účte

 • Podpisuje štatutárny zástupca klienta alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP. Podpis nie je potrebné úradne osvedčiť.
 • Musí byť doplnená odtlačkom pečiatky klienta.
 • Je potrebné ju zaslať do ŠP v dvoch vyhotoveniach.

Zoznam používateľov

 • Ku každému účtu spolu so Zmluvou o účte zašle klient ŠP aj Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte.
 • Zoznam používateľov musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP a doplnený odtlačkom pečiatky klienta. Podpis je potrebné úradne osvedčiť.
 • Zmeny v Zozname používateľov sa realizujú formou Dodatku k Zoznamu používateľov. Na každom dodatku musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP a doplnený odtlačkom pečiatky klienta. Zmeny sa môžu zrealizovať aj novým Zoznamom používateľov.

Ako požiadať o zmenu účtu

Klient môže požiadať o zmenu názvu účtu, skráteného názvu účtu, účtov pre zúčtovanie poplatkov, úrokov a dane. Pre relevantné účty je možné žiadať o zmenu úročenia, ekonomickej klasifikácie účtu, kódu zdroja účtu a typu samostatného účtu.
Klient môže požiadať o zmenu účtu elektronicky prostredníctvom aplikácie ManEx (v menu aplikácie ManEx cez odkaz „Účty klienta“ a pododkaz „Žiadosť o založenie / zmenu účtu).
Zmena sa následne zrealizuje po podpísaní Dodatku k Zmluve o účte oboma zmluvnými stranami, v prípadoch a lehotách uvedených vo Všeobecných podmienkach ŠP.

Ako požiadať o zmenu, doplnenie formátu a dogenerovanie výpisov

 • Klient môže požiadať o zmenu, doplnenie formátu a dogenerovanie výpisov elektronicky, prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti v aplikácii ManEx (v menu aplikácie ManEx cez odkaz “Účty klienta“ a pododkaz „Voľnoformátové žiadosti“). Tieto služby sú spoplatnené v zmysle platného cenníka [.pdf, 64 kB].
 • V prípade VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií si klient o uvedené môže požiadať prostredníctvom aplikácie MPPL.

Ako zrušiť účet

 • Klient môže zrušiť účet vedený v ŠP len písomnou žiadosťou s podpisom štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP. Podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP nemusí byť úradne osvedčený. V žiadosti musí byť uvedené číslo účtu, na ktorý má byť prevedený prípadný zostatok rušeného účtu a dátum, k akému má byť príslušný účet zrušený.
 • Jednou písomnou požiadavkou je možné zrušiť viacero účtov a nie je potrebné pre každý účet zasielať samostatnú žiadosť.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018